137 یار کیست؟
 
137یار، شهروند مسئول و آگاهی است که در محدوده شهر اهواز زندگی می کند و نسبت به مشکلات و معضلات محیط زندگی خود احساس مسئولیت می نماید. 137 یار از طریق برقراری ارتباط با سامانه مدیریت شهری137 شهرداری و ثبت پیام به وسیله کد اختصاصی خود، نقش موثری در بهبود کیفیت خدمات قابل ارائه توسط شهرداری و ارتقاء مدیریت شهری ایفا نماید.
 
 هدف از اجرای طرح 137 یاران چیست؟
 
  -       افزایش سطح آگاهی عمومی در رابطه با وظایف شهرداری
  -       افزایش مشارکت شهروندان در جهت توسعه کیفی شهر
  -       آشنایی شهروندان با ماموریت های 137 به عنوان سامانه مدیریت شهری شهرداری اهواز
  -       ارتقاء سطح تعامل شهروندان با شهرداری از طریق تماس با 137
  -       بهبود کیفیت خدمات رسانی شهرداری به شهروندان به واسطه مشارکت ایشان در مديريت خدمات دهي به شهروندان