ماموریت ها سامانه مدیریت شهری137
 
- ايفای نقش تنها درگاه  ارتباطي بين شهرداري و شهروندان 
- مدیریت فرآیند ثبت ، ابلاغ و ارجاع ، پیگیری تا انجام نهایی درخواستهای شهروندان                           
-  نظارت دقيق بر اجراء و صحت عمل ، بازرسي موثر و کار آمد از عملکرد تیمهای اجرایی  
- زمينه سازی برای جلب مشارکت عمومي شهروندان و کارکنان مرکز سامانه از طریق  تبليغات ، اطلاع رساني و آموزش همگاني                                                           
- بهره گيري از درخواستهاي ثبت شده مردمي در سامانه  137 وبرنامه ریزی عملیاتی بودجه های شهرداری درطرحهای محلی از طریق ایجاد بانک اطلاعات شهر و تحليل داده ها
-ایجاد سامانه های مانیتورینگ لحظه ای و دوره ای از عوارض سطح شهر و عملکرد واحدهای اجرایی
-ایجاد و مدیریت سامانه های تحلیل داده ها به منظور برنامه ريزي دقيق در جهت رفع معضلات شهري و بهبود روشهاي موجود در ماموريتهاي محوله